Hva er Osmose / Omvendt Osmose

  • Osmose er en naturlig prosess som foregår i veggen til alle levende celler, hvor celleveggen fungerer som en semi-permeabel membran
  • Denne egenskapen tillater vann i å passere gjennom en membran mye lettere enn oppløste mineraler.
  • I en beholder med to væsker, hver med forskjellig konsentrasjon av mineraler, vil vannet i løsningen med lavest konsentrasjon prøver å fortynne den mer konsentrerte løsningen. Denne vanngjennomtrengingen genererer en betydeling trykkdifferanse mellom de to løsningene.
  • Typisk tommelfinger regel er at for hver 100 mg/l med oppløst mineral tilsatt (f. eks. salt) øker osmosetrykket med omtrent 1 psi (= 0.07 bar).
  • Sjøvann har en mineralkonsentrasjon på typisk 35 g/l. Dette skulle tilsi et osmosetrykk på rundt 25 bar.

Osmose – Skjematisk Framstilling


Osmose

Omvendt Osmose – Skjematisk Framstilling


Omvendt osmose